Algemene Voorwaarden voor de webshop

Artikel 1:        Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Kledingatelier Kitchen For Fashion gevestigd in Amsterdam, die in deze Algemene Voorwaarden als Kitchen For Fashion zal worden aangeduid; Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

 

Artikel 2:        Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn via internet te raadplegen bij http://www.kitchenforfashion.nl. Het accepteren van een aanbod van Kitchen For Fashion dan wel het verzoek indienen van het vervaardigen van een opdracht aan Kitchen For Fashion houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbod, opdracht en of overeenkomst tussen Kitchen For Fashion en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door overeenkomst van beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kitchen For Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kitchen For Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3:        Aanbod en overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Kitchen For Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Kitchen For Fashion. Kitchen For Fashion is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 4:        Maatkleding

Onder maatkleding wordt verstaan alle aangemeten, voor de wederpartij op maat gemaakte kleding. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel-, verstel- of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van de opgenomen maten van Kitchen For Fashion. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Kitchen For Fashion opgenomen maten.  Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Kitchen For Fashion. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Kitchen For Fashion. Kitchen For Fashion is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.

 

Artikel 5:        Verwerkingstijd

Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als vereiste termijnen. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Kitchen For Fashion. Ter verwerking aan Kitchen For Fashion geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Kitchen For Fashion. Dit is slechts mogelijk door de wederpartij van de gemaakte overeenkomst, mits er anders afgesproken door Kitchen For Fashion en de wederpartij.

 

Artikel 6:        Opdrachten en aansprakelijkheid

De wederpartij dient Kitchen For Fashion voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Kitchen For Fashion ter hand stelt, is Kitchen For Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kitchen For Fashion.

 

Artikel 7:        Voorschotten, prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betalingen boven de €100,- worden 50% aanbetaald tijdens het overeenkomen van de opdracht. En 50% afbetaald voor het afhalen van de overeengekomen product. Betalingen onder de €100,- worden totaal voldaan tijdens het afsluiten van de overeenkomst. Betaling kan à contant of per bank geschieden. Aan de opdracht kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kitchen For Fashion.

 

Artikel 8:        Aansprakelijkheid

Kitchen For Fashion is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Kitchen For Fashion is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Kitchen For Fashion. Het recht op schadevergoeding door Kitchen For Fashion is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Kitchen For Fashion uitgesloten. Kitchen For Fashion is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Kitchen For Fashion ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

 

Artikel 9:        Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kitchen For Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kitchen For Fashion in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij mee te delen en zonder dat Kitchen For Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 10:     Garantie op verstelwerkzaamheden

Kitchen For Fashion staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Kitchen For Fashion verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstel en maak werkzaamheden. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Kitchen For Fashion kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichte verstelwerkzaamheden.

 

Artikel 11:     Garantie op materiaal

Kitchen For Fashion staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Kitchen For Fashion verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Kitchen For Fashion geen garantieaanspraken.

 

Artikel 12:     Intellectuele eigendomsrechten

Door Kitchen For Fashion gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Kitchen For Fashion of door haar aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd. Door Kitchen For Fashion aan wederpartij verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen, schetsen, tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door de wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kitchen For Fashion. Kitchen For Fashion behoudt zich het uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties. De wederpartij is nimmer gerechtigd om door Kitchen For Fashion op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken. Bij overtreding van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €1.000,00 onverminderd het recht van Kitchen For Fashion tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij.

 

Artikel 13:     Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Kitchen For Fashion is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kitchen For Fashion het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14:     Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kitchen For Fashion de wederpartij is de Nederlands recht van toepassing. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kitchen For Fashion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kitchen For Fashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.